Chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người. Hạnh phúc là khái niệm trừu  tượng mỗi người lại có cách định nghĩa khác nhau. Có nhiều điều khiến mỗi chúng ta thấy hạnh phúc. Đối