Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh Hồ Chí minh được biết đến không chỉ là một vị lãnh tụ tài ba, một danh nhân văn hóa thế giới mà