Phân tích đoạn trích Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là vị anh hùng toàn đức toàn tài hiếm có trong nền văn học Việt Nam. Ông để lại