Phân tích bài “Ôn dịch, thuốc lá” trong tác phẩm “Từ thuốc lá đến ma túy- bệnh nghiện”- Nguyễn Khắc Viện Nguyễn Khắc Viện (1913- 1997), ông là một trí thức Tây học, đỗ bác sĩ tại