Phân tích bài Đức tính giản dị của Bác Hồ Viết về Bác luôn là mảng đềi tài lớn trong nền thi ca Việt Nam. Cả cuộc đời Bác cống hiến cho dân cho nước. Là vị