Phân tích văn bản “Thuế máu” (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là một nhà văn lớn.